میزان خود ارجاعی در مجلات نمایه شده در ISI که موجب تعلیق مجلات از این نمایه ساز گردیده است

طبق اطلاعات مندرج در آخرین گزارش ارجاعات مجلات یا JCR 2018 فهرستی از ۱۷ مجله ای که به دلیل خود ارجاعی از سال ۲۰۱۸ به حالت تعلیق درآمدند ، منتشر گردید. شما میتوانید در لینک زیر این موارد را مطالعه کنید:

http://ipscience-help.thomsonreuters.com/incitesLiveJCR/JCRGroup/titleSuppressions.html


جدول زیر بیان کننده درصدهای مربوطه می باشند. بطور میانگین خود ارجاعی یا Self Citation بیشتر از  ۳۵% خود ارجاعی در مجلات موجب تحت نظر قرار گرفتن برای مطالعه بیشتر می گردد.