تخمین شیوع بیماری های پیش زمینه ای در بیماران بستری مبتلا به COVID-19

مقاله زیر جزو مقالات منتشره از ایران در هاب ایرانی مقالات کووید19 به آدرس covid19.kowsarpub.com میباشد که با هدف آموزش عمومی به فارسی و توسط یکی از نویسندگان (خانم فاطمه جوانمردی) ترجمه شده است. این مقاله در لینک زیر به زبان انگلیسی منتشر شده است:

http://journals.sbmu.ac.ir/aaem/index.php/AAEM/article/view/600/754


مقدمه : در آغاز سال 2020 ، شیوع غیر منتظره ناشی از ویروس  جدید باعث شد تا این موضوع در سرتاسر جهان دیده شود. رشد نمایی تعداد افراد مبتلایان این ویروس، یک تهدید محسوب می شود. مطالعه متاآنالیز حاضر با هدف تخمین شیوع بیماری های پیش زمینه ای در بیماران بستری مبتلا به COVID-19 انجام شد. 

روش کار: برای یافتن مقالات منتشر شده  جستجوی جامع سیستماتیک در PubMed ، Scopus ، Web of Science و Google    scholar  تا تاریخ 15 فوریه 2020  انجام شد. کلیه مقالات مرتبط که گزارش ویژگیهای بالینی و اطلاعات اپیدمیولوژیک بیماران مبتلا به COVID-19 بستری را شامل می شد.

نتایج: داده های 76993 بیمار ارائه شده در 10 مقاله در این مطالعه وارد شده است. براساس نتایج متاآنالیز ، میزان شیوع فشار خون بالا ، بیماری قلبی عروقی ، سابقه مصرف سیگار و دیابت در مبتلایان به SARS-CoV-2 در حدود 37/16 درصد (95 (CI: 15.15--23.65) ، 12.11 ((95 ٪ CI 4.40٪ -22.75٪) ، به ترتیب 7.63٪ (95٪ CI 3.83٪ -12.43٪) و 7.87٪ (CI 95٪ 6.57٪ -9.28٪ برآورد شد. 

نتیجه گیری: براساس یافته های پژوهش حاضر ، فشار خون بالا ، بیماری های قلبی و عروقی ، دیابت قندی ، استعمال دخانیات ، بیماری انسدادی مزمن ریوی (COPD) ، بدخیمی و بیماری مزمن کلیه از جمله شایع ترین بیماریهای اساسی در بین بیماران بستری COVID-19 بود.


 


تضاد منافع:

این مقاله با مجوز نویسنده بازنشر می یابد.