Archive - Jundishapur Journal of Health Sciences: Jul 2019, 11 (3), 6 articles.

Jul
2019
24 Jul, 2019
Jundishapur Journal of Health Sciences

DOI 10.5812/jjhs.87212

AUTHORS

Mandana Kianpor, Khoshnaz Payandeh ORCID * , Navid Ghanavati

Final Published
Jul
2019
03 Jul, 2019
92354

DOI 10.5812/jjhs.92354

AUTHORS

Rozita Firouznia * , Hossein Dargahi, Tohid Jafari Koshki ORCID , Zeinab Khaledian

Final Published
Jul
2019
27 Jul, 2019
Jundishapur Journal of Health Sciences

DOI 10.5812/jjhs.86749

Final Published
Aug
2019
03 Aug, 2019
jjhs.94101

DOI 10.5812/jjhs.94101

AUTHORS

Hossein Abbaslou ORCID , Ali Karimi ORCID *

Final Published
Aug
2019
04 Aug, 2019
jjhs.86427

DOI 10.5812/jjhs.86427

Final Published